ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล

นายกสมาคม

2

ผศ.ดร.ปัญญา  ทองนิล

อุปนายกสมาคม

3

ดร.อัตภาพ  มณีเติม

กรรมการและสารสนเทศ

4

นางประไพ  ขมแก้ว

กรรมการและนายทะเบียน

5

นางสมพร  พิริยะสุขถาวร

กรรมการและเหรัญญิก

6

นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ

กรรมการและปฏิคม

7

นางสาวยุวดี  แสงส่งกลิ่น

กรรมการ

8

นางสาวอภิญญา  สุขจำเริญ

กรรมการ

9

พ.ต.ต.ประไพ  โต้ตอบ

กรรมการ

10

ร.ต.ต.กนกศักดิ์  มุทธากาญจน์

กรรมการ

11

นายบุญยอด  มาคล้าย

กรรมการ

12

นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์

กรรมการ

13

จ.อ.เอกวิทย์  แช่มเทศ

กรรมการ

14

นางสาวจิราพร  ทิมดี

กรรมการ

15

นายจรูญ  กลั้นกลืน

กรรมการ

16

ดร.สมฤทธิ์  สนขาว

กรรมการ

17

นายศรีเพชร  อินพันทัง

กรรมการ

18

สิบเอกวัลลภ  แจ่มจำรัส

กรรมการ

19

นายสุขสันต์  อังกินันทน์

กรรมการ

20

ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช

กรรมการและเลขานุการ

21

นางกอบกาญจน์  ศิริธนาวงศ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ