ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม

นายกสมาคม

2

ดร.กรัณย์  สุทธารมณ์

อุปนายกสมาคม

3

ผศ.ดร.ปัญญา  ทองนิล

อุปนายกสมาคม

4

นายสุขสันต์  อังกินันทน์

ปฏิคม

5

นายบุญยอด  มาคล้าย

ปฏิคม

6

นายธรรมนูญ  อมรนิมิตร

กรรมการ

7

นายสมศักดิ์  ตันติสังวรากูร

กรรมการ

8

นายกิตติพงษ์  เทพพานิช

กรรมการ

9

นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์

กรรมการ

10

ดร.ไพบูลย์  เกตุแก้ว

กรรมการ

11

นายชาญวิทย์  อุณหสุทธิยานนท์

กรรมการ

12

นางประไพ  ขมแก้ว

กรรมการ

13

นางจีรนุช  ปิ่มเปี่ยม

กรรมการ

14

นางสมพร  พิริยะสุขถาวร

กรรมการ

15

ดร.อัตภาพ  มณีเติม

กรรมการ

16

นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ

กรรมการ

17

ดร.ณรงค์  วงษ์พานิช

กรรมการ

18

นายเสรี  ถาวรเวช

กรรมการ

19

ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช

กรรมการและเลขานุการ

20

นางกอบกาญจน์  ศิริธนาวงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

21

นางพัชรินทร์  สุริยวงค์

ผู้ช่วยเลขานุการ