มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสุขภาพทุกช่วงอายุ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 8 หน่วยงานหลัก จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569 และประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Wellness Plan) เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาการจัดระบบบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม ติดบ้านและติดเตียง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และภายใต้แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแบบบูรณาการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี