นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปิดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนกองทุนการศึกษาพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คำพ่อสอน”

             วันที่ 4 มิถุนายน 2565 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ และอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม
โอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คำพ่อสอน” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี