การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

     เริ่มขึ้นโดยการรวมตัวของศิษย์เก่า และจัดประชุมของคณะกรรมการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นางบุปผา  รอบรู้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดตั้งสมาคม เพื่อเตรียมการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

ซึ่งมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 17 คน ดังนี้

 1. นางบุปฝา รอบรู้                        นายกสมาคม
 2. นายยุทธพล  อังกินันทน์            อุปนายกคนที่ 1
 3. นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ         เลขานุการ
 4. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์         กิจกรรม
 5. ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช           ประชาสัมพันธ์
 6. นายภักดี  เนียมแสง                  เหรัญญิก
 7. นางสาวธนพร  เกษศรี               บัญชี
 8. นางสาววรดี  แซ่โค้ว                 นายทะเบียน
 9. นางสาวประไพ  ขมแก้ว             ผู้ช่วยนายทะเบียน
 10. นายจารึก  วัสสุวรรณ                ปฏิคม  
 11. นายวันณพงค์  วงศ์พานิช         สารสนเทศ
 12. นางสาวยุวดี  แสงส่งกลิ่น          ผู้ช่วยเลขานุการ
 13. นายไพบูลย์  เกตุแก้ว                กรรมการกลาง
 14. นายสมชาย  สะอาดนัก              กรรมการกลาง
 15. นายกรกรต  เจริญผล                 กรรมการกลาง
 16. นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์          กรรมการกลาง
 17. นายเชาว์  กุฎาคาร                     กรรมการกลาง
 18. นายอภิชาติ   แก้วโกศล              กรรมการกลาง
 19. นายไพรัตน์  เทียนทอง               กรรมการกลาง
 20. ร้อยตำรวจโทประไพ  โต้ตอบ      กรรมการกลาง
 21. พันตำรวจโทสนธยา  ดีหะสิงค์     กรรมการกลาง

      หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี  หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม ถูกต้องตามข้อบังคับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติและได้ดำเนินกิจการของสมาคมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

      เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมาคมเมื่อคุณบุปผา  รอบรู้ ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ มีผลทำให้คณะกรรมการบริหารสมาคมสิ้นสุดลงไปด้วย  แต่เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่มาดำเนินการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมจึงมีมติให้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่า รักษาการไปก่อนและมีมติให้ นายยุทธพล อังกินันทน์ และผศ.ศรชัย เย็นเปรม รักษาการนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาระหว่างที่คณะกรรมการชุดรักษาการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคมนั้นรักษาการนายกสมาคมและคณะกรรมการได้หาแนวทางต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีมาโดยตลอด

      ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีมีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญขึ้น ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีปี 2553 แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายงบดุลที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี และมีกำหนดให้มีการสรรหานายกสมาคมคนใหม่ โดยการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม  ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีอย่างเป็นเอกฉันท์  โดยต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและขออนุญาตจากนายทะเบียนอำเภอ เพื่อดำเนินการบริหารสมาคมต่อไป

      แม้นว่าสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีจะเริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2551 แต่ความรักสถาบันของศิษย์เก่าทุกคนย่อมเป็นพลังที่จะทำให้การ เนินงานของสมาคมก้าวไปอย่างมั่นคงและรุ่งเรือง

อ้างอิงจาก : หนังสือ สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

ประธานก่อตั้งสมาคมฯ

image
 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสมาคม
นางบุปผา รอบรู้