1. นางบุปฝา รอบรู้                        นายกสมาคม
 2. นายยุทธพล  อังกินันทน์            อุปนายกคนที่ 1
 3. นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ          เลขานุการ
 4. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์         กิจกรรม
 5. ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช            ประชาสัมพันธ์
 6. นายภักดี  เนียมแสง                   เหรัญญิก
 7. นางสาวธนพร  เกษศรี                บัญชี
 8. นางสาววรดี  แซ่โค้ว                  นายทะเบียน
 9. นางสาวประไพ  ขมแก้ว              ผู้ช่วยนายทะเบียน
 10. นายจารึก  วัสสุวรรณ                 ปฏิคม
 11. นายวันณพงค์  วงศ์พานิช          สารสนเทศ
 12. นางสาวยุวดี  แสงส่งกลิ่น           ผู้ช่วยเลขานุการ
 13. นายไพบูลย์  เกตุแก้ว                กรรมการกลาง
 14. นายสมชาย  สะอาดนัก              กรรมการกลาง
 15. นายกรกรต  เจริญผล                 กรรมการกลาง
 16. นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์          กรรมการกลาง
 17. นายเชาว์  กุฎาคาร                     กรรมการกลาง
 18. นายอภิชาติ   แก้วโกศล              กรรมการกลาง
 19. นายไพรัตน์  เทียนทอง               กรรมการกลาง
 20. ร้อยตำรวจโทประไพ  โต้ตอบ      กรรมการกลาง
 21. พันตำรวจโทสนธยา  ดีหะสิงค์     กรรมการกลาง

อ้างอิงจาก : หนังสือ สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554