วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

     1. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์รุ่นต่างๆ ประกอบด้วยศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเพชรบุรี  ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏเพชรบุรีและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือที่เคยเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่หมายถึงสถาบันการศึกษาแห่งเดียวกัน

     2. เพื่อให้ความช่วยเหลือและผดุงเกียรติของสมาชิกศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

     3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

     4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก

     5. เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสังคมและประเทศชาติ

     6. เพื่อการทำการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นโดย ดำเนินการเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกันตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียสุรธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

อ้างอิงจาก : หนังสือ สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554